Wednesday, March 21, 2012

Ganpati Atharvashirshya

Om Namaste Ganpataye
Tvameva pratyaksham tatvamasi
Tvameva kevalam Kartasi
Tvameva kevalam Dhartasi
Tvameva kevalam Hartasi
Tvameva kelvalam khalvidam Bhramhasi
Tvam sakshadatmasi Nityam || 1 || 


Nityam vachmi
Satyam Vachmi || 2 || 


Ava tva maam
Ava Vaktaram
Ava Shrotaram
Ava Dataram
Av Dhataram
Avanuchanamv Shishyam
Ava Paschatat
Ava Purastat
Avo Uttaratat
Ava Dakshinatat
Ava Chordhvatat
Ava Dharatat
Sarvatomam Pahi Pahi Samantat || 3 ||
 Tvam Vangmayastvam Chinmaya
Tvam Anandmayastvam Bramhamaya
Tvam Sachitananda Dvitiyosi
Tvam Pratyaksham Bramhasi
Tvam Jnanmayo Vijnanamayo Asi || 4 ||Sarvam Jagadidam Tatvo Jayate
Sarvam Jagadidam Tvat Sti Shastati
Sarvam Jagadidam Tvay Layamesyati
Sarvam Jagadidam Tvayi Pratyeti
Tvam Bhumi Rapo Nalo Nilo Nabha
Tvam Chatvarim Vak Padaini || 5 ||Tvam Guna Traya Atitaha
Tvam Deha Treya Atitaha
Tvam Kala Treya Atitaha
Tvam Vastreya Atitaha
Tvam Muladhar Stiti Yosi Nityam
Tvam Shakti Treya Atmakaha
Tvam Yogino Dhayayanti Nityam
Tvam Bramhastvan, Vishnustvam, Rudrastvam, Indrastvam Agnistvam, Vayustvam, Suryastvam, Chndramastvam, Bramha Bhur Bhuva Svorom || 6 ||
 Ganadim Purvamuccharaya Varnadim Tada Nantaram
Anusvara Paratarah
Ardhendu Lasitam
Taren Hridam
Etatva Manu Svarupam
Gakarah Purva Rupam
Akaro Madhyam Rupam
Anu Svaraschantya Rupam
Bindu Ruta Rupam
Nadah Sandhanam
Sagm Hitaa Sandihi
Sesha Ganeshvidhya
Ganak Rushi; Nichrud Gayatri chandah
Ganpatir devata
Om 'GUNG' Ganpataye Namah || 7 ||
 Ek Dantaya Vid Mahe vakra Tundaya Dhimahi
Tanno danti Prachodayat || 8 ||
 Ek Dantam Chatur Hastam Pashmam Kusha Dharinam
Radamch Vardam Hastair Bhi Bhranum Mushaka Dhvajam
Raktam Lambodaram Shoorpakarnkam Rakta Vasasamam
Raktam Gandhanu Liptangam Rakta Pushpaihi saupujitam
Bhaktanu Kampinam Devam Jagat Karnam Achutam
Avir Bhutam Cha Shrasta Yadao, Prakruthe Purushat Param
Evam Dhayayati Yo Nityam, Sa Yogi Yoginam Varah || 9 ||Namo Vrat Pataye, Namo Ganapataye
Namo Pramatha patye, Namste Stu Lambodaraya Ekdantaya, Vighna Nashine Shiv Sutaya, Sri Varad Murtiye Namo Namah || 10 ||

No comments: