Tuesday, March 20, 2012

Sankat Nashan Shree Ganesh Stotra


Pranamya ShirsaDevam GauriPutra Vinayakam 
Bhaktavasam SmareNityam AyuhuKamartha Siddhaye..1 


Prathamam Vakratundamcha Ekdantam Dwitiyakam 
Tritiyam KrishnaPingaksham GajaVakram Chaturthakam..2 


Lambodarm Panchamam cha Shashtham Vikatmeva cha 
Saptam VighnaRajendram Dhumravarnam Tathashtakam..3 


Navam Bhalachandram cha Dashmamtu Vinayakam 
Ekadasham Ganapatim Dwadasham tu Gajananam..4 


Dwadashaitani Namani TriSandhyai Yah Pathennarh 
Na cha Vigna Bhayam Tasya sarva Siddhi Karam Prabho..5 


Vidyarthi Labhate Vidyam, Dhanarthi Labhate Dhanam 
Putrarthi Labhate Putram, Moksharthi Labhate Gatim..6 


Japed Ganapati Stotram Shadbhir Masaihi Falam Labhet 
Samvastarena Siddhim cha Labhate natra Sanshayh..7 


Ashtobhyo BhahmaneBhyascha Likhitva Yah Samarpayet 
Tasya Vidya Bhavet Sarva Ganeshsya Prasadatah. ..8 


Iti shree Narad Purane sankat nashanam ganesh stotram sampurnam

No comments: